Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach   Kliknij by wysłuchać tekst Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Ułatwienia dla niedowidzących

Świadczenie pielęgnacyjne:

Zasady jego przyznawania regulują: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz.1238).

O ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego mogą ubiegać się:

matka albo ojciec,

opiekun faktyczny dziecka,

osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pod warunkiem, że niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia

4. inne osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że:

- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- nie ma osób, o których mowa wyżej tj. matki, ojca, opiekuna faktycznego lub osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

-jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2018r. przysługuje w wysokości 1477 zł miesięcznie.
Świadczenia pielęgnacyjnego nie przysługuje, jeżeli:

1. Osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

2. Osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

3. Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

4. Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

5. Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

6. Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Wymagane dokumenty :

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawdności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami o konieczności:

- stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

- stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.

Dokumenty niezbędne do objęcia ubezpieczeniem społecznym :
1. W przypadku osoby ubiegającej się o świadczenie po raz pierwszy:
- kserokopie wszystkich świadectw pracy
- w przypadku posiadania decyzji ZUS o ustaleniu kapitału początkowego na dzień
01.01.1999 r. kserokopię w/w decyzji oraz kserokopie wszystkich świadectw pracy
po 01.01.1999 r.
- zaświadczenie z ZUS o opłaceniu składki emerytalno-rentowej od umowy
zlecenia
- zaświadczenie z ZUS o opłaceniu składki emerytalno-rentowej za okres
prowadzenia działalności gospodarczej
-zaświadczenie z PUP o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych przed 1999 r.
-zaświadczenie z MOPR o okresach pobierania zasiłku stałego
(jeżeli był pobierany przed 30-04-2004 r.)
- zaświadczenie z wyższej uczelni potwierdzające fakt ukończenia studiów, okres
ich trwania, datę obrony pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej
i programowy wymiar studiów(liczba semestrów)
- wypełniony druk ZUS Rp-6 (do pobrania razem z wnioskiem w siedzibie SCŚ
lub na stronie internetowej SCŚ)


2.W przypadku osoby ubiegającej się o świadczenie po raz kolejny:
- dokumenty potwierdzające zatrudnienie, w przypadku podjęcia pracy w okrasie
nie pobierania świadczenia

 

PRZY SKŁADANIU WNIOSKU ORYGINAŁY DOKUMENTÓW DO WGLĄDU

Podczas weryfikacji wniosków pracownik może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego znajdziesz na stronie internetowej:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

 

 

Wysoki kontrast

Rozmiar czcionki

A- A A+
Kliknij by wysłuchać tekst Ułatwienia dla niedowidzących