Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach   Kliknij by wysłuchać tekst Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Ułatwienia dla niedowidzących

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Zasady jego przyznawania regulują: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz.1238).

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
Świadczenie przysługuje jeżeli dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Pozostawanie pod tą opieka potwierdza się zaświadczeniem lekarskim .

Zapomoga przysługuje:
1. matce lub ojcu dziecka;
2. opiekunowi prawnemu dziecka;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, wykonywanie pracy za granicą przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla właściwości organu do wydania decyzji w sprawie.
Dokumenty które należy dostarczyć do wniosku:

  • zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
  • postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka, jeżeli osoba ubiega się o przysposobienie.

Podczas weryfikacji wniosków pracownik może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 

Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) znajdziesz na stronie internetowej:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

Wysoki kontrast

Rozmiar czcionki

A- A A+
Kliknij by wysłuchać tekst Ułatwienia dla niedowidzących